Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Orzeczenia i opinie

W poradni działa zespół orzekający powoływany przez dyrektora placówki.

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;

 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;

 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;

 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;

 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca, którym jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów.

Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.

Zespół rozpatruje odwołania wnioskodawcy od orzeczeń wydanych przez ten sam zespół wniesione do kuratora oświaty.

Jeśli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

Zespół jest zobowiązany do przesłania odwołania i akt sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeśli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

Zespół Orzekający wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

 • niesłyszące,

 • słabosłyszące,

 • niewidzące,

 • słabowidzące,

 • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym,

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnością sprzężoną;

 1. Orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne

 2. Orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych / indywidualnych

 6. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

 2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

 3. Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 4. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.

 5. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

 7. Specyficznych trudności w uczeniu się.

 8. Zinywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 9. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 10. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

 11. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

 12. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

 13. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

 14. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

 15. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

 16. Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 17. Informacja z wyników badań.

 

 

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30