Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadania Poradni

FORMY PRACY I POMOCY PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SANOKU

       Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sanoku jest publiczną placówką oświatową, działającą w formie jednostki budżetowej na terenie powiatu sanockiego. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania własnej kariery zawodowej,
 • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie,
 • diagnozowanie konieczności wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia,
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 • udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w postaci ukierunkowywania ich pracy z dziećmi i młodzieżą wybitnie uzdolnionymi,
 • powoływanie Zespołów Orzekających, których zadaniem jest wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i potrzebie kształcenia specjalnego.

       Podstawowe zadania realizowane są przede wszystkim poprzez diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz diagnozę lekarską. Obejmują również konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, pracownikami sądu, policji, służby zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, miejskiego i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Regularnie organizowane są spotkania pedagogów szkolnych na terenie poradni.

Równocześnie pracownicy Poradni przeprowadzają prelekcje, pogadanki, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów na terenie szkół i placówek oświatowych.

       Wzrastająca liczba uczniów z trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania skłoniła dyrektora poradni do zatrudnienia psychologa-terapeuty, który w swoich zadaniach ma m.in: rozmowy ukierunkowane na udzielanie wsparcia emocjonalnego dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom, prowadzenie terapii rodzin mającej na celu pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów w kontekście rodzinnym, prowadzenie terapii indywidualnej dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Bardzo istotnym zadaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku są działania pracowników prowadzone w terenie, należą do nich:

 • przesiewowe badania logopedyczne prowadzone na terenie przedszkoli i szkół powiatu sanockiego mające na celu wyłonienie dzieci z wadami wymowy oraz z trudnościami w porozumiewaniu się,
 • zajęcia i badania grupowe przygotowujące młodzież do wyboru kierunku kształcenia i zawodu prowadzone na terenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • interwencje w środowisku ucznia mające na celu pomoc rodzinie i szkole w nagłych przypadkach,
 • dyżury w punktach konsultacyjnych organizowanych przez poradnię, w kilku miejscowościach naszego powiatu w szkołach zgłaszających zapotrzebowanie na doradztwo w sytuacjach trudnych związanych z warunkami rodzinnymi swoich uczniów i ich szkolnym funkcjonowaniem,
 • działalność informacyjno – edukacyjna, czyli zapewnienie dostępu do ogólnych informacji o poradni i jej działalności, poprzez prelekcje, warsztaty, pogadanki, szkolenia, konsultacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, dyrektorów, rodziców i uczniów prowadzone w placówkach; kontakty z mediami, ulotki informacyjne.

       Ponadto Poradnia wypracowała autorskie rozwiązania w zakresie profilaktyki uzależnień, głównie profilaktyki antynarkotykowej. Do naszej placówki trafiało dużo zgłoszeń z prośbą o organizację szkoleń, na temat nowego oblicza zjawiska narkomanii, dla osób dorosłych, celem wyrównania poziomu ich wiedzy z doświadczeniem ich dzieci.

       Poradnia sanocka włącza się w realizację programów z zakresu profilaktyki narkomanii. W tych działaniach współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wychowawczo – Oświatowych i Kulturalnych działającym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku oraz Krajowym Biurem d/s Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, zaowocowała realizacją dwóch programów profilaktycznych: w roku 2007 pt. ”Możliwości i zagrożenia dla środowiska akademickiego związane z problematyką narkotykową” oraz aktualnie realizowanego pt. „Dojrzewanie bez narkotyków – program przygotowujący młodych liderów do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą”.

       Nowym obszarem działalności, w który angażuje się Poradnia jest działalność badawcza z wykorzystaniem metod socjologicznych. Obecnie dużym projektem, bo przewidzianym do realizacji w 2008 oraz 2009 roku jest przedsięwzięcie badawcze pod nazwą „Wieloaspektowa diagnoza zjawiska narkomanii w mieście średniej wielkości na przykładzie Sanoka”.

 

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30