Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działańo charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia pedagogiczna zalecana jest dla uczniów/dzieci:

- z zaburzeniami dyslektycznymi, z problemami w czytaniu, pisaniu

- z obniżoną motywacją do nauki,

- z zaburzeniami emocjonalnymi (agresja, lęki, nadpobudliwość),

- z trudnościami edukacyjnymi o nieznanym podłożu, bez rozpoznanej diagnozy,

- ze zdiagnozowaną inteligencją niższą niż przeciętna,

- które nie korzystają z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, a chciałyby uzyskać wsparcie terapeutyczne specjalisty z placówki pozaszkolnej.

 

Terapia grupowa
Grupę prowadzi dwóch terapeutów (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny). Przed rozpoczęciem terapii grupowej obowiązuje konsultacja i wywiad u prowadzących terapeutów, tak abyśmy wiedzieli jakie dzieci, z jakimi problemami do nas trafiają. W zależności od zgromadzonych zgłoszeń, poznanych dzieci podczas diagnozy w naszej placówce tworzymy grupy terapeutyczne w składzie od 5 do 7 osób. Tworzymy grupy dla dzieci lękowych i nieśmiałych oraz prowadzimy trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. Głównym celem jest praca nad zrozumieniem własnego lęku, złości, smutku, nauka obiektywnej oceny siebie w sytuacji zadaniowej, podnoszenie samooceny i wiary we własne siły, trening nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, szukanie strategii radzenia sobie z emocjami, techniki relaksacji. Czas trwania poszczególnych spotkań to okres trwania terapii od 2 do 3 miesięcy.

Terapię grupową prowadzi: mgr Dorota Bondaruk i mgr Barbara Sikora

 

Terapia oligofrenopedagogiczna

Terapia ukierunkowana na wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać dodatkowo z terapii z oligofrenopedagogiem, gdzie podstawową metodą pracy  jest metoda wzmocnienia pozytywnego – zauważanie wszystkich najdrobniejszych postępów i wyraźne, jednoznaczne ich wzmacnianie. Głównym celem jest korygowanie, usprawniane i kompensowanie zaburzonych funkcji, a także rozwijanie umiejętności poznawczych potrzebnych do zdobywania umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.

Terapeuta - oligofrenopedagog: mgr Barbara Sikora

 

Terapia tyflopedagogiczna
Terapia tyflopedagogiczna skierowana jest do dzieci, u których stwierdzone są dysfunkcje w zakresie widzenia dzieci w wieku od 6 roku życia.

Cele terapii tyflopedagogicznej:
- rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych,
- w przypadku dzieci z poważnym deficytem wzroku oraz niewidomych
- wypracowanie  mechanizmów kompensacyjnych,
- wdrażanie do samodzielności,
- stymulacja polisensoryczna,
- rozwijanie percepcji dotykowej,
- wzmacnianie wiary dziecka we własne siły,
- wspieranie funkcji poznawczych,
- usprawnianie motoryki dużej i małej,
- usprawnianie funkcji językowych,
- kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni,
- socjalizacja,
- instruktaż i wsparcie rodziców dziecka.

U dzieci szkolnych pomoc terapeutyczna zawiera również konsultowanie sposobu dostosowania materiałów szkolnych i pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości dziecka.

Tyflopedagog: mgr Barbara Sikora

 

Terapia dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących
Surdopedagog to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. W tutejszej poradni surdopedagog prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu przy wykorzystaniu języka migowego, alfabetu palcowego oraz mowy dźwiękowej, w celu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania i przygotowuje dzieci i młodzież słabosłyszącą i niesłyszącą do pełnego uczestnictwa w życiu wśród ludzi słyszących. Terapia surdopedagogiczna  to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

Działania surdopedagogiczne obejmują m.in.:

- ćwiczenia oddechowe;
- ćwiczenia artykulacyjne;
- ćwiczenia głosowe;
- ćwiczenia słuchowe;
- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego;
- kompensację zaburzonych funkcji słuchowych;
- pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych;
- inne oddziaływania pedagogiczne dostosowane do potrzeb dziecka.

Udzielana jest również pomoc rodzicom niesłyszącym w tłumaczeniu mowy słyszalnej na język migowy. Zajęcia w naszej poradni prowadzi surdopedagog: mgr Barbara Sikora.

 

 

 

 

Nasza placówka

Siedziba Poradni

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Sanok, ul. Szopena 5

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30